Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Instytucjonalna piecza zastępcza

Sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu;
 • socjalizacyjnego
 • interwencyjnego
 • specjalistyczno - terapeutycznego
 • rodzinnego

2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
  i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wiekui możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Typu interwencyjnego:

Zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem w trakcie trwanie sytuacji kryzysowej, w szczególności w przypadkach wymagajacych natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Przyjmuje się dzieci na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wnisek rodziców, dziecka lub osoby trzeciejlub umieszcza się dziecko na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Pobyt dziecka w placówce typu interwencyjnego nie może trwac dłużej niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres może zostać przedłużony do zakoczenia trwającego postepowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienia, umieszczenia w pieczy zastępczej

Typu specjalistyczno - interwencyjnego

Sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

 • legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych lub specjalistycznej terapii;
 • wymagającym wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych

Placówka zapewnia zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki

w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Typu rodzinnego:

 • wychowuje dzieci w róznym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
 • współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

 

Wychowankowie mogą przebywać w  placówce opiekuńczo-wychowawczej po uzyskaniu pełnoletniości, za zgodą dyrektora placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się. 

 

Regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna

 Umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki, które z e względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W regionalnej  placówce opiekuńczo-terapeutycznej można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci. Wojewoda, uwzględniając specyfikę i zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, może zezwolić na umieszczenie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 45. 

 

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Umieszczane się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Zegar

Kalendarium

Marzec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5