Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

ul. Szopena 5, 38-500 Sanok

tel: (13) 46 43 593,  email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl                                 

 

Strona główna

 

 

 

 

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, iż w dniu 16.08.223 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym na utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.  
 5.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku

 

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2023 r

 

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • bszar D – likwidacja barier transportowych
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegóły znajdują się w zakładce osoby niepełnosprawne/Program wyrównywania różnic między regionami III


Sanok, dn. 2 stycznia 2023r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Jedna edycja będzie obejmowała co najmniej 60 godzin zajęć w formie spotkań grupowych. Na pracę indywidualną z każdym uczestnikiem programu przewiduje się przynajmniej 2 godziny. Godzina zajęć liczona jest jako 45 minut.

Program jest przeznaczony dla około 10 do 15 osób w grupie.

 Nie przewiduje się kwalifikowania nowych osób w trakcie realizacji cyklu zajęć, które będą prowadzone w systemie zamkniętym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stroie www.sanok.naszepcpr.pl


INFORMACJA

dot. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Starosta Sanocki informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023


INFORMACJA

dot. Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Starosta Sanocki informuje o możliwości wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w w/w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Osoby Niepełnosprawne/Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

oraz na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

17 czerwca 2022 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

7 stycznia 2022 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

31 grudnia 2021 roku (piątek)

urząd będzie czynny do godziny 11:00

Za utrudnienia przepraszamy.


Sanok, dn. 30 grudnia 2021r.

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, oraz planuje się przeprowadzenie:

 • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
 • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
 • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

 

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593 lub 13 46-46-570 lub email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl.

Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości od 8 do 15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III lub IV kwartał 2022r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

            Zachęcamy do udziału w programie.

           


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

24 grudnia 2021 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 12.04.2021 r. do dnia 19.04.2021 wprowadzony zostaje w PCPR w Sanoku zakaz bezposredniej obsługi petentów. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP, SOW lub telefonicznie. Dokumenty petenci winni wrzucać do urny na dokumenty znajdującej się przed wejściem do budynku. Wstrzymane zostają wyjazdy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych. Obowiązuje praca zdalna.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, iż wykaz jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo (prawne, psychologiczne, rodzinne, z zakresu pomocy społecznej) dostępne dla mieszkańców powiatu sanockiego można znaleść na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz BIP

TUTAJ


Sanok, dnia 26.03.2021 r.

INFORMACJA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 29 marca 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną (za pomocą Systemu SOW). Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

Sprawy urzędowe powinny zostać załatwione telefonicznie, elektronicznie i przez ePUAP. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt wszystkie sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z urzędem powinny zostać ustalone wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. 

Grzegorz Kozak

- dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sanoku


Sanok. dn. 18 stycznia 2021r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU SANOCKIEGO  NA LATA 2021 – 2030

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego

na lata 2021 – 2030”.

Uwagi do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2030” można zgłaszać do dnia 05.02.2021r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021-2030” wraz z „Formularzem konsultacji społecznych” jest zamieszczony jest TUTAJ

 

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Uchwała


PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmiany w programie dotyczą tylko i wyłącznie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku Moduł III, który upłynął w dniu 16 listopada 2020 roku.

Okres, którego dotyczy pomoc finansowa w ramach Modułu III nie uległ zmianie i udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Zwracamy się z prośbą do osób niepełnosprawnych/opiekunów osób niepełnosprawnych o niezwłoczne złożenie wniosków wraz z prośbą o przywrócenie terminu na jego złożenie (wzór na stronie PFRON). Wnioski o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.

 

Więcej informacji na stronie PFRON: TUTAJ

 


Zarząd Powiatu Sanokciego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

OGŁOSZENIE

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ - UCHWAŁA (PDF 3,04 MB)


 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z dnia 03.04.2020 r.

 


INFORMACJA

O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SANOKU

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztową. Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

Informujemy również, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zawieszają do odwołania wyjazdy do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych. W razie potrzeby, jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić pod numer telefonu: 13 46-43-593.

Sprawy urzędowe powinny zostać załatwione telefonicznie, elektronicznie i przez ePUAP. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt wszystkie sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z urzędem powinny zostać ustalone wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. 

Ponadto informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku od dnia 16.03.2020r. uruchamia się telefoniczne poradnictwo psychologiczne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500-173-713.

   


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

ul. Szopena 5, 38-500 Sanok 

tel: (13) 46 43 593, email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

NIP: 687-16-58-421

REGON: 370455805

Kontakt:

tel: (13) 46 43 593

Dyrektor: wew 30

Księgowość: wew 37

Zespół obsługi PFRON: (13) 46 46 580 wew 31, 34,35

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: wew 33, 500-173-713

Stanowisko ds. świadczeń: wew 36

 Stanowisko ds. realizacji projektów: wew 32

Pracownik socjalny: wew 34

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 10041
Utworzono dnia: 30.06.2017

Historia publikacji

 • 22.08.2023 12:46, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 03.01.2023 10:20, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 02.01.2023 11:25, Administrator
  Edycja strony: Strona główna