Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sanok.naszepcpr.pl  oraz www.sanok.naszepcpr.pl/bip/

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2017

Data ostatniej aktualizacji: 03.10.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • część prezentowanych grafik może nie zawierać alternatywnych opisów

Oświadczenie sporządzono dnia 03.10.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Administrator: kontakt: ksiegowosc@sanok.naszepcpr.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (13) 46 43 593. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, 38-500 Sanok

Nawierzchnia przed wejściem głównym oraz podjazd jest utwardzony. Część pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku tj. Zespół obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej, Stanowisko ds. administracji i obsługi, Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego mieszczą się na parterze budynku przy ul. Szopena 5. Część pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku mieści się na drugim piętrze budynku przy ulicy Szopena 5. Są to: Dyrektor, Zespół do spraw finansowo – kadrowych oraz Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, jednak w przypadku chęci załatwienia spraw urzędowych z pracownikami pracującymi na drugim piętrze udostępniona jest w tym celu sala konferencyjna znajdującą się na parterze budynku.

Od prawej strony przed wjazdem na nieruchomość, w której mieści się jednostka znajduje się oznaczony parking dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Na posesji znajduje się parking dla klientów, w tym szesnaście miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Trzy bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku po lewej stronie, pozostałe na parkingu za budynkiem.  Wszystkie są oznaczone.

W budynku jest jedno główne wejście, do którego prowadzą schody wraz z barierką oraz podjazd dla wózków, odpowiednie dla osób niepełnosprawnych.

Dział obsługi klienta/recepcja znajduje się po lewej stronie po wejściu do budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia biurowe. W budynku, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku znajdują się trzy pętle indukcyjne przenośne. Wszystkie umieszczone są na parterze:

  1. Zespół obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pokój nr 9
  2. Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej – pokój nr 12
  3. Stanowisko ds. administracji i obsługi – pokój nr 2

Na każdej kondygnacji budynku w korytarzach znajdują się plany tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń. Plany znajdują się na postumencie ze stali nierdzewnej, na wysokości dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Plan posiada legendę umieszczoną pod mapą pomieszczeń.  Na tablicy znajduje się znacznik „Tu jesteś”

Informacje przekazywane są za pomocą faktur oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Wszystkie pomieszczenia na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze posiadają tabliczki informacyjne z oznaczeniem numeru pokoju, jednostki oraz stanowiska lub Zespołu. Napisy na tabliczkach są także w alfabecie Braille’a.

Zarówno schody zewnętrzne jak i wewnętrzne prowadzące na pierwsze i drugie piętro są oznaczone dla osób słabowidzących.

Dwóch pracowników posiada ukończony kurs języka migowego.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.