Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

 

PODSTAWA PRAWNA:


Na postawie Zarządzenia nr 63/2015 z dnia 21 lipca 2015r. Starosta Sanocki powołał Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli przedstawiciele działający na terenie Powiatu Sanockiego organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 34 ust.1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995) oraz art. 44 b ust.1i art. 44 c ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 511) oraz na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz.560). Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo- doradczego.
 


DO ZAKRESU DZIAŁANIA RADY NALEŻY:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powołane są one spośród przedstawicieli działających  na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Rada jest organem opinodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.
Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Posiedzenie Rady zwoływane są przez przewodniczącego. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.
Do kompetencji przewodniczącego Rady należą w szczególności:
1. ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń Rady;
2. przewodniczenie posiedzeniom Rady oraz posiedzeniom w jej prezydium;
3. reprezentacja Rady w stosunku do innych organów i instytucji;
4.zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli ze środowisk nauki oraz przedstawicieli  organów i instytucji niereprezentowanych w Radzie;
5. inicjowanie i organizowanie prac Rady.

Posiedzenie Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Podczas spotkań członkowie Rady poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. W celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, na posiedzenia Rady mogą być zapraszani przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Po każdym posiedzeniu Rady sporządzany jest protokół.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowanie Rady są jawne. Zebrania członków Społecznej Rady są przygotowane w imieniu Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy w Sanoku, ul. Szopena 5, 38-500 Sanok, tel./fax – (13) 46 43 593, e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

 

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Sanockim na lata 2015-2019 zostali powołani Zarządzeniem nr 63/2015 Starosty Sanockiego z dnia 21 lipca 2015r.

W skład Rady wchodzą:

  • Pani Zofia Noster – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Sanoku,
  • Pani Anna Węgrzyn – przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Sanoku,
  • Pani Kazimiera Rybczak – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Sanoku,
  • Pan Marian Futyma – Radny Powiatowy,
  • Pan Kazimierz Węgrzyn – Radny Powiatowy.

 

KONTAKT:
Wszelkie uwagi, wnioski oraz zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Sanockim prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY STAROŚCIE SANOCKIM
Powiatowe Centrum Pomocy w Sanoku, ul. Szopena 5, 38-500 Sanok,
e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.