Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Instytucjonalna piecza zastępcza

Sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu;
 • socjalizacyjnego
 • interwencyjnego
 • specjalistyczno - terapeutycznego
 • rodzinnego

2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
  i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wiekui możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Typu interwencyjnego:

Zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem w trakcie trwanie sytuacji kryzysowej, w szczególności w przypadkach wymagajacych natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Przyjmuje się dzieci na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wnisek rodziców, dziecka lub osoby trzeciejlub umieszcza się dziecko na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Pobyt dziecka w placówce typu interwencyjnego nie może trwac dłużej niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres może zostać przedłużony do zakoczenia trwającego postepowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienia, umieszczenia w pieczy zastępczej

Typu specjalistyczno - interwencyjnego

Sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

 • legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych lub specjalistycznej terapii;
 • wymagającym wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych

Placówka zapewnia zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki

w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Typu rodzinnego:

 • wychowuje dzieci w róznym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
 • współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

 

Wychowankowie mogą przebywać w  placówce opiekuńczo-wychowawczej po uzyskaniu pełnoletniości, za zgodą dyrektora placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się. 

 

Regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna

 Umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki, które z e względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W regionalnej  placówce opiekuńczo-terapeutycznej można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci. Wojewoda, uwzględniając specyfikę i zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, może zezwolić na umieszczenie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 45. 

 

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Umieszczane się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.