Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza może być sprawowana w formie:

    1. Rodziny zastępczej:

 •  spokrewnionej
 •  niezawodowej
 •  zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej

    2.  Rodzinnego domu dziecka.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 5. zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Charakterystyka rodzinnych form pieczy zastępczej:

 1. Rodzina zastepcza spokrewniona - tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka,
 2. Rodzina zastępcza niezawodowa - tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim nie będącymi wstępnymi ani rodzeńswem dziecka (ciocia, wujek, osoba obca dla dziecka)
 3. Rodzina zastępcza zawodowa - tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostającaw związku małżeńskim nie będącymi wstępnymi ani rodzeńswem dziecka (ciocia, wujek, osoba obca dla dziecka) w tym rodziny:
 • pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - umieszcza się w niej do 3 dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.
 • specjalistyczne - dla małoletnich matek, dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Umieszcza się w takiej rodzinie zastępczej nie więcej niż 3 dzieci.

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności lub nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

1) uczy się:
 • w szkole,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 • w szkole,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.