Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia pieniężne

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 

 • 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

 • 1052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 211 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1655 z późn. zm.)


 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie:

- niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

-kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

 

Rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej, starosta może przyznać środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową na:

 • czynsz,

 • opłaty z tytułu najmu,

 • opłaty za energię elektryczną i cieplną,

 • opał,

 • wodę,

 • gaz,

 • odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • dźwig osobowy,

 • antenę zbiorczą,

 • abonament telewizyjny i radiowy,

 • usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji,

 

proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

 

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.


Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

1.utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na:

 • czynsz,

 • opłaty z tytułu najmu,

 • opłaty za energię elektryczną i cieplną,

 • opał, wodę,

 • gaz,

 • odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • dźwig osobowy,

 • antenę zbiorczą,

 • abonament telewizyjny i radiowy,

 • usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji,

proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.

 

2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,

3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.


 

Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka:

 

 • Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 857,56 zł miesięcznie corocznie waloryzowana,

 • Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.


 

Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

 

Osoby otrzymujące w/w świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku, są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.