Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kluzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)

„Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, 38 – 500 Sanok, tel/fax: (13) 46 43 593, pcpr@sanok.naszepcpr.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest pracownik wyznaczony przez Dyrektora PCPR w Sanoku, tel/fax: (13) 46 43 593, pcpr@sanok.naszepcpr.pl

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przetwarza Pana/i dane osobowe, w celu realizacji zadań własnych i zleconych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14, poz. 67, Dz. U. z 2011r. nr 27, poz. 140), o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, a także w zakresie wynikającym z przepisów: prawo do przeniesienia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa oraz jej aktów wykonawczych. W przypadku niepodania danych osobowych, nie jest możliwa realizacja zadań ustawowych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.