Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Sanockiego

                      

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/379/2017

         Rady Powiatu Sanockiego

                                       z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SANOKU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Sanockiego.
 2. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Sanoku, przy ulicy Szopena 5.

§ 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy,
 2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
 6. Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
 8. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
 9. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),
 10. Uchwały Nr XXXI/225/2016 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,
 11. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,
 12. Innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzenia spraw.

§ 3

Obszar działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku obejmuje teren Powiatu Sanockiego.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

§ 4

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku wykonuje zadania własne Powiatu Sanockiego z zakresu:

- pomocy społecznej,

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

nie zastrzeżone dla innych jednostek, określone w przepisach prawa jako zadania własne

oraz z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach prawa jako zadania zlecone.

 1. PCPR realizuje także inne zadania Powiatu Sanockiego przewidziane w przepisach prawa i podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.

§ 5

 Zadania PCPR wynikają z przepisów prawa i dotyczą w szczególności:

 1. Prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie różnych form opieki zastępczej,
 2. Realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. Działań związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
 4. Prowadzenia spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 5. Realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
 6. Sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek wynikających z przepisów prawa,
 7. Innych spraw przewidzianych przez przepisy prawa.

§ 6

 

 1. Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
 2. PCPR może zlecić podmiotom, o których mowa w ust. 1, realizację swoich zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz Radę Powiatu Sanockiego.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7

 

 1. Działalnością PCPR kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Sanockiego.
 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora PCPR jest Starosta.
 3. Dyrektor reprezentuje PCPR na zewnątrz.
 4. Dyrektor PCPR odpowiada za realizację zadań, w szczególności za:

   

 • wdrożenie struktury organizacyjnej PCPR,

 • prowadzenie polityki kadrowej,

 • sporządzanie planów finansowych i ich realizację

 • planowanie i wytyczanie kierunków działania PCPR oraz podległym komórkom organizacyjnym.

 1. Dyrektor PCPR jest służbowo przełożonym wszystkich pracowników i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora PCPR, jego zastępstwo w zakresie bieżącej działalności jednostki pełni wyznaczony pracownik PCPR.
 3. Starosta może upoważnić Dyrektora PCPR do wydawania w jego imieniu indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu Sanockiego.
 4. Na wniosek Dyrektora PCPR, Starosta Sanocki może udzielić upoważnienia wskazanego w ust. 7 innym pracownikom PCPR.
 5. Starosta Sanocki może upoważnić Dyrektora PCPR do zawierania i rozwiązania umów cywilnoprawnych w sprawach dotyczących pieczy zastępczej.
 6. Dyrektor PCPR zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 7. Dyrektor wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem PCPR.
 8. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.
 9. Dyrektor PCPR składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

 1. PCPR jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą działalności PCPR jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
 3. PCPR prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.
 5. Nadzór nad gospodarką finansową PCPR sprawuje Dyrektor.
 6. PCPR posiada odrębny rachunek bankowy.
 7. Majątek PCPR jest mieniem Powiatu Sanockiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działaniami statutowymi.

 

ROZDZIAŁ V

§ 9

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania PCPR określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Sanockiego.

§ 10

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.