Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2023 r.

Sanok, dn. 2 stycznia 2023r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Jedna edycja będzie obejmowała co najmniej 60 godzin zajęć w formie spotkań grupowych. Na pracę indywidualną z każdym uczestnikiem programu przewiduje się przynajmniej 2 godziny. Godzina zajęć liczona jest jako 45 minut.

Program jest przeznaczony dla około 10 do 15 osób w grupie.

 Nie przewiduje się kwalifikowania nowych osób w trakcie realizacji cyklu zajęć, które będą prowadzone w systemie zamkniętym.

 

Głównym celem Programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

               

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób, w szczególności do:       

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych.

Uczestnik może wziąć udział w zajęciach kolejnych edycji programu, z własnej woli lub po uprzednim skierowaniu przez właściwe podmioty. Realizator może odmówić przyjęcia uczestnika na kolejną edycję programu ze względów organizacyjnych (zbyt liczna grupa, grupa o charakterze zamkniętym) lub ze względów bezpieczeństwa (zachowania zagrażające innym osobom, agresywne, uniemożliwiające pracę grupy i inne). W takiej sytuacji prowadzący lub organizator zajęć wskazuje osobie inne możliwości pomocy np. udział w spotkaniach indywidualnych, terapia, wsparcie lub możliwość skorzystania z udziału w programie w innym powiecie.

Uczestnictwa w programie odmawia się:

  1. osobom stosującym przemoc wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych (osoby takie powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię leczenia uzależnień),
  2. osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej (udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody  w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych).

Nabór będzie odbywać się poprzez:

  1. zobowiązanie uczestnika na drodze sądowej do uczestnictwa w programie lub w zależności od okoliczności skierowanie od kuratora, dzielnicowego, terapeuty albo samodzielne zgłoszenie się osoby sprawującej przemoc,
  2. kwalifikację kandydatów do udziału w programie dokonywaną przez psychologa, specjalistę ds. przemocy w rodzinie. Kwalifikacja będzie uwzględniać w szczególności wykluczenie chorób psychicznych (możliwe badania psychiatryczne wykluczające chorobę psychiczną) oraz rozpoznanie uzależnienia od alkoholu.

 

Podczas zgłaszania i kwalifikacji osób do udziału w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych nie obowiązuje rejonizacja. 

      Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593 lub 13 46-46-570 lub email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl.

           

      Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości od 10 do 15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III lub IV kwartał 2023r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

            Zachęcamy do udziału w programie.

Grzegorz Kozak

- dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sanoku

           

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.